Strafbeschikking

Strafbeschikking

De procedure bij een strafbeschikking kent een afwijkende werkwijze. Lees de volgende stappen daarom goed door.

Stap 1 – Het instellen van verzet

U dient zelf verzet in te stellen tegen de strafbeschikking. Wij doen dit niet voor u! De wijze waarop u dat dient te doen treft u aan op de brief die u heeft ontvangen van het CJIB. Geef in uw verzet aan dat u het niet eens bent met de strafbeschikking, dat u vooralsnog de verweten gedraging ontkent en dat de bekeuring nog wordt onderzocht. Vraag tevens om toezending van de zaakstukken. Indien u geen verzet instelt wordt de straf onherroepelijk.Motiveer uw verzet met niet meer dan dit.

Stap 2 – Opsturen relevante stukken en uw verweer

U dient het volgende altijd (tijdig) aan te leveren:

  • Een kopie van de strafbeschikking.
  • Een machtiging die u hier kunt downloaden.
  • Uw eigen toelichting op de bekeuring, inclusief eventuele relevante foto’s.

U kunt deze stukken via ons online formulier of per e-mail insturen, dan wel per fax (024 7009 775) of per post (Postbus 6550, 6503 GB Nijmegen). De machtiging moet worden ondertekend door diegene aan wie de strafbeschikking is gericht. Indien de bekeuring op naam van een bedrijf staat, stuur tevens een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee.

Het is uitermate belangrijk om uw eigen opmerkingen omtrent de overtreding mee te sturen, dus waarom u meent dat de bekeuring ten onrechte is opgelegd. Vermeld daarbij alle volgens u relevante feiten en omstandigheden.

Stap 3 – Wel of niet betalen?

Betaal vooralsnog NIET! Indien u betaalt is daarmee de zaak afgedaan, het is dan niet meer mogelijk om de zaak aan de rechter voor te leggen. Het ligt dan ook voor de hand om allereerst ons advies af te wachten of het raadzaam is om alsnog tijdig te betalen, dan wel om bij de rechter verweer te voeren. Doe ook tijdig navraag bij ons mocht de uiterste datum van betaling in zicht komen en u van ons nog geen advies heeft ontvangen.

Stap 4 – De dagvaarding

Mocht u een dagvaarding hebben ontvangen omdat u verzet heeft ingesteld en de strafbeschikking niet heeft betaald, stuur dan een kopie van de dagvaarding naar ons, dit kan per e-mail of op andere wijze. Wij voeren dan voor u schriftelijk verweer. Afhankelijk van de uitkomst adviseren wij tevens of hoger beroep al dan niet zinvol is.

Stap 5 – Nadere correspondentie

Mocht u vervolgens nog correspondentie ontvangen van het CVOM, het Centraal Justitieel Incasso Bureau, politie of gemeente met betrekking tot uw bekeuring, stuur dan altijd een kopie van deze stukken naar ons op. Dit kan uiteraard via de reeds genoemde contactmogelijkheden.

Overige opmerkingen

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.