Procedure

Mulder beschikking

De procedure in Wahv zaken

Een Mulder zaak herkent u door de M op de CJIB beschikking. Op dat soort zaken is de Wahv (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) van toepassing. De te doorlopen procedure voor deze zaken bestaat in de meeste gevallen, uitzonderingen daargelaten, uit drie fases. Het administratief beroep bij de officier van justitie, in de volksmond aangeduid als ‘bezwaar’, het beroep bij de kantonrechter, en eventueel hoger beroep bij het gerechtshof te Leeuwarden.

Het bezwaar (administratief beroep)

Het bezwaarschrift wordt ingediend bij het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). In deze fase beoordeelt de ‘officier’ van justitie het door ons (of door u) ingediende bezwaarschrift. U moet zich van deze fase niet bijster veel voorstellen. Pogingen om de ‘officier’ van justitie op andere gedachten te brengen met emotionele of vlammende betogen zullen in de regel niet werken. Alleen al omdat in deze fase, gelet op het massale aantal bezwaren dat men bij de CVOM ontvangt, er sprake is van een zoveel mogelijk geautomatiseerde verwerking en er eigenlijk ook (bewust) geen ruimte is voor toegeeflijkheid. Een echte ‘officier van justitie’ bekijkt uw bezwaar niet, dat doet slechts een administratief medewerker van de CVOM en de beoordeling is niet meer dan summier. De meeste bezwaren worden dan ook afgewezen. De behandeling van het administratief beroep kan enkele weken tot meerdere maanden duren, dit is vooraf eigenlijk niet te voorspellen. Wij dragen zorg dat het beroepschrift aan de formele vereisten voldoet en onderbouwen dit zo nodig met nadere argumenten en bewijsmiddelen.

Het beroep bij de kantonrechter

Deze fase is inhoudelijker. De kantonrechter luistert, anders dan de ‘officier’ van justitie in het administratieve beroep, beter naar de aangedragen argumenten en zal in de regel veel eerder een deugdelijke afweging maken. Het kan soms raadzaam zijn de goede argumenten voor deze fase te bewaren. Het is overigens het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie dat uw zaak dient door te sturen naar de bevoegde kantonrechter. In de praktijk kan dit zeer lang duren. U moet denken aan enkele maanden. Daar komt nog bij dat sommige rechtbanken kampen met flinke achterstanden, zodat het tot wel meer dan een jaar kan duren voordat uw zaak op zitting wordt gepland en voordat er uitspraak wordt gedaan. Ook hier geldt dat wij het beroepschrift zorgvuldig voorbereiden op grond van uw dossier.

Het hoger beroep bij het gerechtshof Leeuwarden

Het schrijven van een goed hoger beroepschrift is voor onze juristen dagelijks werk. Het hoger beroep wordt aangebracht, uiteraard indien het dossier en de zaak zich daarvoor leent, bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan over de uitleg van een rechtsregel en de vraag of de kantonrechter het recht goed heeft toegepast. Het Hof spreekt over het algemeen van een beduidend hoger niveau recht dan de lagere rechtspraak. De uitspraak in hoger beroep is niet altijd het definitieve einde van de zaak. Onder omstandigheden kan het zo zijn dat het Hof de zaak terugverwijst naar de kantonrechter teneinde deze een nieuwe beslissing te laten nemen. De einduitspraak van het Hof (‘arrest’) wordt in de regel uitgesproken binnen een jaar na het instellen van het hoger beroep. Ook hier geldt dus dat de procedure wel enige tijd kan duren.

Telt men alle fases bij elkaar dan is een totale duur van twee jaren of meer geen uitzondering.