Algemene voorwaarden

Onze (bescheiden) voorwaarden voor de behandeling van uw zaak

Wij waarderen duidelijke taal. Daarom hebben wij bij het opstellen van onze voorwaarden zoveel mogelijk juridisch jargon vermeden en deze zo kort mogelijk gehouden, zodat ook u begrijpt waar u aan toe bent. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen u als opdrachtgever en BOETEaanvechten.nl.

  1. BOETEaanvechten.nl is een handelsnaam van Salus Juridische Diensten B.V. te Nijmegen.
  2. Wij zullen uw opdracht zo deskundig en zorgvuldig mogelijk uitvoeren en wij zullen ons volledig inspannen. Een bepaald resultaat kan echter vanzelfsprekend door ons nooit worden gegarandeerd. Kortom, wij doen gewoon ons best.
  3. Wij bepalen de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en of het zinvol is een zaak – in welk stadium dan ook – voort te zetten of te beëindigen. Een ingezonden opdracht kan door u echter niet zonder goede grond worden ingetrokken, mede omdat wij zaken snel inboeken en vaak reeds werkzaamheden in uw dossier hebben verricht.
  4. U verplicht zich als opdrachtgever om alle relevante en juiste informatie te verstrekken. Dat wil zeggen, wij verwachten van u een redelijk meewerkende houding hetgeen ook ten goede komt aan uw zaak. Indien u daarmee echter (blijvend) nalatig bent en daardoor een behoorlijke behandeling van uw zaak ernstig wordt gefrustreerd of onmogelijk wordt gemaakt kunnen wij de behandeling van de opdracht terstond opschorten of eenzijdig beëindigen. In zo’n uitzonderlijk geval kan van een kosteloze behandeling geen sprake meer zijn en zijn wij gerechtigd de de reeds gemaakte kosten aan u door te belasten. U heeft ons dan immers aan het werk gezet voor niets. Dat lijkt ons niet de bedoeling en ook niet zinvol.
  5. Aansprakelijkheid is in beginsel uitgesloten. Mochten wij onverhoopt om wat voor reden dan ook in uw dossier een beroepsfout maken dan vergoeden wij de schade voor zover deze daadwerkelijk zou zijn geleden voor ten hoogste het bedrag van de boete waarop de overeenkomst betrekking heeft. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard in het geval van boetes die tegen het einde van de bezwaar, beroeps- of verzetstermijn worden ingezonden nu reeds daarom een een tijdige verwerking niet kan worden gegarandeerd.
  6. De overheid vergoedt u de gemaakte kosten voor onze werkzaamheden. U bent deze door de overheid te betalen of betaalde proceskosten aan ons verschuldigd. Indien deze vergoeding onverhoopt rechtstreeks aan u wordt betaald bent u gehouden deze vergoeding in zijn geheel binnen 7 dagen aan ons te voldoen.
  7. Indien een gerechtelijke procedure dient te worden gestart kan een voorschot worden verlangd voor daaraan gerelateerde kosten. Dit wordt tijdig aan u medegedeeld. Het is dan aan u om te beslissen of er wordt doorgeprocedeerd. In het Wahv traject bij Mulder boetes geldt deze bepaling niet.
  8. Uitsluitend het Nederlandse recht is van toepassing op elke overeenkomst. De rechtbank Gelderland is bevoegd.